Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. Giriş

Express Kargo olarak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel verilerinin güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, işlediğimiz, koruduğumuz ve paylaştığımız konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasından sorumlu olan veri sorumlusu, Express Kargo’dur. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:


E-posta: info@expresskargo.com

Resmi Web Adresi: www.expresskargo.com

 

3. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, hizmetlerimizi sunmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve iş süreçlerimizi geliştirmek amacıyla toplanabilir ve işlenebilir. Bu veriler, şu yollarla elde edilebilir:

 • Web sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden yapılan işlemler
 • Müşteri hizmetleri ile yapılan görüşmeler
 • Şirketimize yapılan yazılı, sözlü veya elektronik başvurular
 • Anketler, kampanyalar ve çekilişler

4. İşlenen Kişisel Veriler

İşlediğimiz kişisel veriler şunları içerebilir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi
 • İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Sipariş detayları, fatura bilgileri, kargo takip bilgileri
 • Finansal Bilgiler: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgileri: Mahkeme kararları, idari yaptırımlar
 • Pazarlama Bilgileri: Anket ve kampanya bilgileri

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizi sunmak ve geliştirmek
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 • Sözleşme süreçlerini yürütmek
 • Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak
 • Finansal işlemleri gerçekleştirmek
 • Şirket içi raporlama ve analiz yapmak
 • Güvenlik ve denetim süreçlerini yürütmek

6. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, şu üçüncü taraflarla paylaşılabilir:

 • İş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız
 • Yasal merciler ve düzenleyici kurumlar
 • Hukuki süreçlerde kullanılmak üzere avukatlar ve danışmanlar
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

7. Kişisel Verilerin Korunması

Express Kargo, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Verilerinize yetkisiz erişimi, verilerin ifşasını, kaybını veya zarar görmesini önlemek amacıyla güvenlik önlemleri uygulanmaktadır.

8. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Yasal saklama sürelerinin sona ermesi veya işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde, verileriniz güvenli bir şekilde imha edilecektir.

9. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

10. İletişim ve Başvuru

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak için yukarıda belirtilen iletişim bilgilerimiz aracılığıyla bizimle irtibata geçebilirsiniz. Başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.